GŁÓWNA    O PRODUKCIE    FARBY    KOLORYSTYKA    ATESTY    REALIZACJE    KONTAKT  
 

Zgodnie z definicją: Ochrona środowiska to działania lub zaniechanie zmierzające do ochrony elementów przyrodniczych: wód, powietrza i gleby, a także krajobrazu, znajdujących się zarówno w stanie naturalnym, jak i zmienionym przez człowieka, celem zachowania lub przywrócenia równowagi przyrodniczej niezbędnej dla egzystencji człowieka. Ochrona środowiska powinna uwzględniać także wytwory pracy i kultury ludzkiej, np. ochronę zabytków przed wpływami zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego.”

Ochrona powietrza, jaką oferuje system farb fotokatalitycznych TITANIUM to nie zaniechanie zanieczyszczania powietrza, ale działanie polegające na usuwaniu zanieczyszczeń chemicznych z powietrza. To naprawianie szkód wyrządzanych przez inne podmioty korzystające ze środowiska.

Farby TITANIUM są skuteczne w usuwaniu zanieczyszczeń gazowych typu miejskiego i przemysłowego, takich jak: dym tytoniowy, dwutlenek siarki, tlenek węgla (czad), tlenki azotu, opary aldehydów, alkoholi (metanol, etanol, izopropanol), węglowodorów aromatycznych i alifatycznych (benzen, toluen, etylobenzen, ksylen, nafta, benzyna).

Jednym z przykładów takiego zanieczyszczenia obecnego w powietrzu jest benzo[a]piren. Pierścieniowy węglowodór o silnych właściwościach rakotwórczych.

Badania przeprowadzone w Laboratorium Utylizacji Odpadów Przemysłu Organicznego Instytutu Technologii Chemicznej Organicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie potwierdziły WYSOKĄ skuteczność farb fotokatalitycznych TITANIUM w usuwaniu benzopirenu.

W opracowaniu przedstawiono wyniki badań nad fotodegradacją benzo(a)pirenu na farbach fotokatalitycznych.

Stopień fotodegradacji po 17 dniach naświetlania światłem dziennym wynosi blisko 40% (badania wykonano w styczniu). Światło dzienne w porach letnich, nawet działające przez szybę okna (farby wewnętrzne) będzie wywoływało znacznie szybszą degradację (rys. 2).

 

Wnioski (wg opracowania)

Przeprowadzone badania wskazują, że badana farba fotokatalityczna wykazuje własności fotodegradacji benzo(a)pirenu. Stosowanie tego typu farby może w istotny sposób przyczynić się do redukcji związków z grupy WWA (wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne) w powietrzu. Istnieje również duże prawdopodobieństwo, że na powierzchni tego typu farb będzie zachodziła również fotodegradacja związków z całej grupy węglowodorów i innych związków organicznych znajdujących się w powietrzu.

 

Rys. 2. Wpływ czasu ekspozycji na stopień fotodegradacji BaP

 Artykuły prasowe dotyczące zanieczyszczenia powietrza benzopirenem
 
 

Czy grozi nam skażenie? Eksperci ostrzegają: rakotwórcze substancje w zachodniopomorskim powietrzu

Sławomir Włodarczyk

Pomorze Zachodnie oazą czystego powietrza? Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie twierdzi zgoła inaczej. Rakotwórcze związki w przekraczającym normę stężeniu wykryto między innymi w Szczecinie i Koszalinie.

Wykres pokazujący skażenie benzopirenem. (Fot. Raport WIOŚ)

Benzopireny

To grupa organicznych związków chemicznych o pięciu skondensowanych pierścieniach benzenowych, stanowiące 1,5 proc. smoły pogazowej. Występują m.in. w smole węglowej, spalinach samochodowych oraz w atmosferze jako produkt niecałkowitego spalania, a także w dymie papierosowym (dym ze 100 papierosów zawiera 16 μg tej substancji). Benzopiren jest związkiem silnie rakotwórczym.

W najnowszym raporcie „Roczna ocena jakości powietrza dla województwa zachodniopomorskiego za 2008”, WIOŚ wykazał, że nie tylko w Szczecinku wykryto przekroczenia w powietrzu rakotwórczego benzo(a)pirenu. Powody do niepokoju mogą też mieć mieszkańcy: Szczecina, Widuchowej i Koszalina. Tylko Świnoujście (jeszcze) jakoś się "trzyma" w normie.
W raporcie czytamy m.in. "wykonane w 2008 roku pomiary stężenia benzopirenu zawartego w pyle PM10 na sześciu stanowiskach w województwie wykazały, że na pięciu z tych stanowisk, średnioroczne stężenie benzo(a)pirenu przekroczyło poziom docelowy wynoszący 1 ng/m3 (w załączeniu rysunek). Jako główną przyczynę przekroczeń wskazuje się procesy spalania paliw stałych zarówno w sektorze energetycznym, przemysłowym jak też w sektorze komunalno - bytowym."
"W związku z tym, w klasyfikacji za 2008 r., podobnie jak w roku 2007, cztery strefy województwa zachodniopomorskiego: miasto Szczecin, miasto Koszalin oraz powiaty gryfiński i szczecinecki, zostały sklasyfikowane w najwyższej klasie C ze względu na benzo(a)piren.
W raporcie podkreślono, że "prawdopodobieństwo przekroczeń poziomu docelowego przez stężenia benzo(a)pirenu dotyczy wszystkich większych miast w województwie zachodniopomorskim (głównie stolic powiatów)".

Pełny tekst artykułu: Serwis Głosu Szczecińskiego GS24.pl, 13 czerwca 2009 r.

Zachodniopomorskie. Będzie Program ochrony powietrza

Sławomir Włodarczyk

(...) Zarząd Województwa podjął w piątek decyzję o rozpoczęciu postępowania na wykonanie zadania pn. "Program ochrony powietrza dla czterech stref województwa: aglomeracji szczecińskiej, miasta Koszalin oraz powiatów gryfińskiego i szczecineckiego, ze względu na stwierdzenie przekroczenia poziomu docelowego określonego dla benzo(a)pirenu". Celem programu będzie określenie kierunków działań umożliwiających osiągnięcie do 2013 roku poziomu docelowego benzo(a)pirenu w powietrzu. (...)

Pełny tekst artykułu: Serwis Głosu Szczecińskiego GS24.pl, 28 czerwca 2009 r. 

 

Szczecinek jak Chorzów. W powietrzu przybywa rakotwórczej substancji

włod

Wyniki badań powietrza za I kwartał tego roku, ujawnione w środę przez szczecinecki Sanepid, porażają. Rakotwórczego benzo(a)pirenu w miejskiej atmosferze jest coraz więcej, a normy zostały przekroczone, już nie kilkakrotnie, ale kilkudziesięciokrotnie! Dopuszczalna norma benzo(a)pirenu w powietrzu to 1 ng/m3. Szczecinecka średnia za I kwartał to 17,3 ng/m3. Był dzień, ze stacja pomiarowa wyliczyła nawet 56 ng/m3! Warto podkreślić, że najlepszy wynik to 2,6 ng/m3. Zdaniem epidemiologów, swoją cegiełkę, i to znaczną, do zanieczyszczenia dokładają właściciele domków jednorodzinnych, którzy spalają wszelakie śmiecie. (...)

Pełny tekst artykułu: Serwis Głosu Szczecińskiego GS24.pl, 1 lipca 2009 r.

 

Konsultacje społeczne w sprawie zanieczyszczonego powietrza w województwie

Sławomir Włodarczyk

Zachodniopomorski Urząd Marszałkowski w Szczecinie ogłosił konsultacje społeczne dla "Programu ochrony powietrza dla czterech stref województwa zachodniopomorskiego - Aglomeracji Szczecińskiej, m. Koszalin, powiatu gryfińskiego oraz powiatu szczecineckiego". Szczecinek – zadymiona Perła Pojezierza Drawskiego. Mieszkańcy z nadzieją oczekują programu, wszak stężenie benzo(a)pirenu w powietrzu kilkakrotnie przekracza tam dopuszczalną normę. (...)

Pełny tekst artykułu: Serwis Głosu Szczecińskiego GS24.pl, 17 listopada 2009 r.  


© 2007 Titanium Tech®

Administracja
 
138775